Klubbens politikker

Pædofilipolitik

VBBK overholder den gældende lovgivning vedrørende sikring af vore ungdomsspillere mod pædofili og indhentelse af børneattest for de af vore ungdomstrænere. der træner hold med spillere under 15 år.

Sikringen mod pædofili sker også gennem en aktuel og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordre alle til at bidrage til.

En kontrol udfra definerede og objektive kriterier skal medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Gennem en effektiv kontrol i forbindelse med ansættelse vil vi i videst mulig omfang beskytte vore yngste medlemmer mod disse uhyggelige overgreb og via en åben og direkte dialog vil vi forsøge at beskytte vore ledere mod uberettiget mistanke og beskyldninger.

VBBK overholder kravet om indhentelse af børneattester for de af vore trænere/ledere, med direkte tilknytning til spillere under 15 år i henhold til § 36 i Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister. Kontrollen gennemføres ved alle nyansættelser af trænere mv., som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Ingen træner/leder med direkte tilknytning til børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens §§ 222 og 223.

Trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år og som ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger til bekendtgørelsens § 36 om indhentelse af børneattest kan ikke fortsætte deres virke i klubben.

Kontrol af trænere og ledere via Det Centrale Kriminalregister skal til gengæld ikke medvirke til at skabe falsk tryghed, idet registeret alene omfatter personer, som formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Dialog og intern orientering er mindst lige så vigtige.

Herudover vil VBBK altid følge regler bestemt at Furesø Kommune, medmindre de fraviger til ugunst for de unge.

Klubbens bestyrelse har fastsat en procedure for, hvordan eventuelle sager skal håndteres.

Vedtaget af VBBK's bestyrelse den 6. januar 2004.

Alkoholpolitik

VBBK forbyder unge under 18 år at drikke alkohol sålænge de enten befinder sig på områder kontrolleret af VBBK eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK regi.

VBBK accepterer ikke, at personer over 18 år udviser beruselse sålænge de opholder sig i områder, som VBBK kontrollerer eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK regi. Dette gælder dog ikke arrangeret selskabelighed, hvori der ikke deltager unge under 18 år.

Ved særlige festlige lejligheder (f.eks. afslutningsfest), hvor alle klubbens medlemmer inviteres, kan der undtagelsesvis udstedes en alkoholtilladelse for unge mellem 16 og 18 år, men kun med forældres tilladelse. Et alkoholtilladelsesskema kan udleveres, hvis den unge tilmelder sig festen én uge før afholdelse. Skemaet skal godkendes, udfyldes og underskrives af forældrene og afleveres til VBBK før festens afholdelse.

I øvrigt opfordre VBBK alle over 18 år til at fremstå som gode eksempler for de unge.

VBBK vil naturligvis overholde gældende regler vedtaget af Furesø Kommune.

Vedtaget af VBBK's bestyrelse den 6. januar 2004.

Rygningspolitik

VBBK accepterer ikke, at unge under 18 år ryger, sålænge de enten befinder sig på områder kontrolleret af VBBK eller i øvrigt foretager sig noget i VBBK regi.

VBBK opfordrer i øvrigt personer over 18 år til ikke at ryge eller i det mindste udvise stor påpasselighed i forbindelse med deres rygning, således at de ikke fremstår som eksempel for de unge.

Klubben overholder og respekterer naturligvis den gældende rygelovgivning og de af Furesø Kommune gældende rygeregler og -forbud.

Vedtaget af VBBK's bestyrelse den 6. januar 2004.