Generalforsamling

BERETNING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, AFHOLDT DEN 10.06.2020

Tilstede: Merete Nørby (formand), Rasmus Thomsen (næstformand), Line Brodie (menigt medlem), Reno
Månsson (menigt medlem) og Søren Halbye (suppleant) fra bestyrelsen, klubkonsulent Tim Hansen samt
andre interesserede (i alt 19 deltagere)


Dagsorden i henhold til VBBK’s vedtægter
1. Valg af dirigent
Kort velkommen ved formand Merete Nørby og valg af Tim Hansen som dirigent, der bekræftede, at
generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Merete fremlagde formandens beretning for sæsonen, der gik, med vægt på:
• Vi er på vej tilbage til normal efter corona, og oplever heldigvis ingen medlemstilbagegang,
nærmere tværtimod.
• Største udfordring er aflysningen af CPH Invitational, som jo desværre betyder, at vi må hæve
kontingentet næste sæson samt bruge af vores egenkapital, som heldigvis er sund. Vi har
derudover søgt DIF & DGI’s hjælpepakke.
• Vi ser tilbage på et godt VBBK-år, med introduktionen af Holdsport som fælles platform for
kontingent og kommunikation. En stor tak specielt til Michael Andersen og Rasmus Thomsen for
deres store arbejde med at få det op at køre.
• Sportsligt har vi på børne- og ungdomssiden nu hold på næsten alle årgange, og der er meget
aktivitet, basketmæssigt som socialt. Vores basketdamer og -herrer klarede sig fantastisk, men
damerne i pokalfinalen og herrerne i PRO B-finalen med nogle flotte sejre undervejs.
• En stor tak til fans, medlemmer og forældre for den store opbakning sammen og til hinanden, både
til kampe og i frivillighedens tegn. Uden jeres indsats kunne vi ikke lykkes. Det samme gælder for
vores fantastiske trænerstab og holdledere/forældrerepræsentanter.
• Også en stor tak til VBBK’s Erhvervsklub, der efter mange, mange år lukker ned med denne sæson.
De har været en kæmpe støtte, ikke mindst økonomisk, med Kim Mikkelsen i spidsen. Nye
initiativer er allerede skudt i gang, anført af Per Willum Hansen, der bl.a. fik skaffet mad- og
drikkeleverandører til landskampen i Farum Arena, som VBBK stod for. Tak for det.
• Der arbejdes også bag scenen, hvor Erik Rasmussen skaber kæmpe værdi igennem sit lokalpolitiske
engagement, hvor han hjælper VBBK på mange fronter. Stor tak for det – det bliver værdsat.
Beretningen blev efterfulgt af et kort oplæg om VBBK’s strategiarbejde ved Line Brodie. Bestyrelsen og
andre nøglepersoner i VBBK har over to workshops fået formuleret en fælles strategi for VBBK, med vores
vision, mission og værdier (fællesskab – oplevelser – udvikling) som fundament og pejlemærker. På disse
workshops fik vi formuleret både langsigtede og kortsigtede mål for VBBK, der danner baggrund for vores
prioritering og planlægning af klubbens aktiviteter og økonomi.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Tim fremlagde VBBK’s regnskab udarbejdet og på vegne af kasserer Michael Andersen. Regnskabet blev
godkendt (kan rekvireres ved kontakt til Tim Hansen). Holdsport blev nævnt, hvilket har været med til at
øge antallet af kontingentindbetalinger i omegnen af 20-25%. Det blev foreslået, om man ville overveje
differentieret kontingentniveau alt efter, om man løftede opgaver for klubben. Nogle medlemmer og
forældre hjælper meget til i klubben, andre hjælper en smule, og nogle hjælper aldrig – måske sidstnævnte
kunne betale højere kontingent som kompensation for ikke at deltage i frivilligheden. Merete er gerne en
del af en gruppe, der kan se på, hvad vi kan gøre for at få flere i sving.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen lagde op til, at kontingentet øges med 15,5-16,7% for alle hold, pånær for vores herreligahold,
hvor kontingentet foreslås reduceret til 0 kroner. Nye kontingentsatser blev godkendt og vedtaget. Nogle
nævnte, at satserne stadig er lave i forhold til andre klubber og sportsgrene.
5. Behandling af indkomne forslag – ingen modtaget
6. Valg af formand
Merete Nørby er ikke på valg.
7. Valg af kasserer
Michael Andersen er på valg og genopstiller. Genvalgt.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Næstformand og menige medlem Rasmus Thomsen er ikke på valg. Menige medlem Line Brodie er ikke på
valg. Menige medlem Reno Månsson er på valg og genopstiller ikke som menig, men ønsker at tiltræde
rollen som suppleant efter Søren Halbye. Jesper Johansen stiller op til rollen som menig efter Reno
Månsson og blev valgt for en 2-årig periode.
9. Valg af suppleant
Suppleant Søren Halbye er på valg og genopstiller ikke. Vi takker for hans store indsats igennem 3 år i
bestyrelsen. Reno overtager hans suppleantrolle som nævnt ovenfor. Kasper Ljung Pedersen stillede også
op som suppleant og blev valgt. Bestyrelsen har hermed 2 suppleanter.
10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisor Christian Stender Simonsen er ikke på valg. Revisor Tim Hansen og revisorsuppleant Kim Mikkelsen
er begge på valg. Begge genopstiller og blev genvalgt.
11. Valg til eventuelle udvalg – ikke aktuelt p.t.
12. Eventuelt
Jesper Hauge fortalte om planerne for renovering af Søndersøhallen, inkl. vores nye scoringstavle og kurve,
maling af hal og gang, forbedring af redskabsrummet og omklædningsfaciliteter, nye tilskuerbænke, m.v.
Alex Fonnesbech tilføjede, at de har nedsat en gruppe, der ser på yderligere optimering og udbygning af
halfaciliteterne såsom opholds-, møde- og styrketræningsrum. En stor tak til begge for deres indsats, som
kommer os alle til stor gavn.
Kim Mikkelsen kom med forslag til, hvordan vi kan bruge Rasmus Glarbjergs fond. Han og andre kom også
med mange tanker og forslag til fundraising (f.eks. en genoplivning af Klub 1000), sponsorater, VBBK/Blue
Hawks merchandise og fanklub, m.v. Sådanne tiltag skal koordineres, og det vil derfor blive kommunikeret
ud, at vores nye sponsorudvalg (p.t. Michael Andersen og Per Willum Hansen) skal informeres. Idéer og
tiltag er meget, meget velkomne, og har man lyst til at være del af sponsorudvalget eller på anden måde
bidrage, kan man kontakte Michael eller Per. Har man lyst og mulighed for at bidrage i forbindelse med
andre af klubbens aktiviteter og opgaver, er man altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Tim sluttede af med at takke alle fremmødte for god ro og orden og for at vise interesse for klubben.
Generalforsamlingen bar præg af højt engagement, mange gode spørgsmål og god stemning.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.40