Generalforsamling

BERETNING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, AFHOLDT DEN 19.05.2021

Referat af VBBK’s ordinære generalforsamling 19-05-2021 kl. 18.00 i Farum Arena


Tilstede: Merete Nørby (formand), Michael Andersen (kasserer), Line Brodie (menigt medlem), Jesper Johansen (menigt medlem), klubkonsulent Tim Hansen samt andre interesserede (i alt 11 deltagere)


Afbud: Rasmus Thomsen (næstformand), Reno Månsson (suppleant) og Kasper Ljung (suppleant)


Dagsorden i henhold til VBBK’s vedtægter


1. Valg af dirigent

Kort velkommen ved formand Merete Nørby og valg af Tim Hansen som dirigent, der bekræftede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne.


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Merete Nørby fremlagde formandens beretning for sæsonen, der gik, med vægt på:

• En sæson præget af corona og dens begrænsende restriktioner – men vi er her endnu, vi er stået det igennem og har fået det bedste ud af sæsonen under de omstændigheder, vi stod i.

• Mange fantastiske tiltag såsom halrenovering med nye kurve, scoringstavle, tribuner, m.m., vi er kommet på plads med morgentræning i kommunens nye Idrætstalentlinje næste sæson, og så er vi i gang med at få renoveret udendørsbanerne ved Søndersøhallen. Her har Jesper Hauge spillet en stor rolle i alle initiativerne, og VBBK havde derfor indstillet ham til DGI og Intersports Super-Gejst-Spreder-Pris.

• En flot sæson for vores Basketligaherrer, der sluttede af med at vinde Pro B. En stor tak til Susie Heede-Andersen for 3 sæsoner. Vi ønsker hende alt godt i det nye. Samtidig en tak til alle de hjælpere, der var med til at gøre det muligt at afvikle Basketligakampe i Søndersøhallen.

• Også tak til de mange andre, der er med til at gøre vores klub til det, den er – trænere, holdledere, forældre, sponsorudvalg, coronaansvarlige, bestyrelsesmedlemmer, turneringsansvarlige, politisk involverede, m.fl. Ingen navne nævnt, ingen glemt.

• Farvel for nu til Mads Andersen, der efter mange år i klubben skal afprøve nye græsgange. En stor tak for hans indsats igennem mange år som både træner og klubkoordinator.

• Vi mindedes vores kære halmand, Ole Lind, der gik bort i efteråret.

• Tak for sæsonen, der er gået – hvor vi desværre heller ikke kan afholde sæsonafslutning med uddeling af priser. Vi glæder os til at kunne tage revanche næste sæson.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – behørigt revideret og godkendt

Michael Andersen fremlagde VBBK’s regnskab for kalenderåret 2020. Regnskabet blev godkendt. Corona har kostet os medlemmer, og så har der derudover været medlemsoprydning i Holdsport, så vi har desværre set en medlemsnedgang. Vi håber på, at det går den anden vej igen efter sommerferien. Til gengæld har vi fået hjælp af corona hjælpepuljerne, der har givet os tæt på 100.000 kroner. Det skal ses i lyset af, at vi 2 år i træk ikke har kunne afholde Copenhagen Invitational grundet corona. Vi har også tabt på andre klubaktiviteter, der ikke har kunne finde sted. Vi gik ind i regnskabsåret med et underskud i budgettet på 165.000 kroner, men kom ud på den anden side med et langt mindre underskud på 46.000 kr. Dog stadig et underskud, men vi har været gode til at få sponsorindtægter ind – noget, som vi håber på at kunne fortsætte med næste sæson. Vi har fået brugt af Glarbjergfonden til vores nye scoringstavle. Der vil i løbet af næste sæson blive lavet et mindre skilt til minde om Glarbjerg. Budgettet for 2021 ser ud til at ende med et underskud på 139.000 kr. Det kommer sig af, at vi ikke tør sætte aktiviteter og sponsorater ind, men vi krydser selvfølgelig fingre for, at vi lykkes med begge, f.eks. i kraft af det nye sponsorudvalg. Vi kan ikke fortsætte uden indtægter, så får vi problemer i 2022. Det er positivt at se, at vi nu bruger flere penge på bredden end på eliten. Det er uhørt i klubber med både bredde og elite. Der blev talt yderligere om CPH Invitational, andre aktiviteter og frivillighed – og vigtigheden i at være samlende for klubben. Derudover skal vi se ind i, hvordan vi tiltrækker og ikke mindst fastholder medlemmer, specielt i de ældre ungdomsårgange samt seniorer. Slutteligt lød der en tak fra Michael Andersen til Steen Sommer, der hjælper til bl.a. med udbetaling af lønninger til vores dygtige trænere m.fl.


4. Fastsættelse af kontingent – vedtaget

Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet fastholdes, dvs. ingen kontingentstigning næste sæson. At fastholde kontingentsatserne blev godkendt og vedtaget. Man betaler i en frivillig forening ikke for aktiviteter, men for et medlemskab, og vi har under corona oplevet en fantastisk opbakning fra størstedelen af vores medlemmer, der er fortsat med at være medlemmer og betale kontingent på trods af corona. Der skal kigges ind i gruppen af unge seniorer, der netop er færdige som ungdomsspillere, er studerende og flyttet hjemmefra, ofte ind til København.


5. Behandling af indkomne forslag – ingen modtaget


6. Valg af formand

Merete Nørby er på valg, genopstiller og blev valgt.


7. Valg af kasserer

Michael Andersen er ikke på valg.


8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Næstformand og menige medlem Rasmus Thomsen er på valg, genopstiller og blev valgt. Menige medlem Line Brodie er på valg, genopstiller og blev valgt. Menige medlem Jesper Johansen er ikke på valg.


9. Valg af suppleant

Suppleant Reno Månsson er på valg, genopstiller og blev valgt. Suppleant Kasper Ljung er på valg og genopstiller ikke. Ifølge vedtægterne er der i VBBK’s bestyrelse enten 1 eller 2 suppleanter. Der var ingen kandidater til at erstatte Kasper Ljung, så bestyrelsen reduceres til 1 suppleant.


10. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Revisor Christian Stender Simonsen er på valg, genopstiller og blev valgt. Revisor Tim Hansen er ikke på valg. Revisorsuppleant Kim Mikkelsen er ikke på valg.


11. Valg til eventuelle udvalg – ikke aktuelt p.t.


12. Eventuelt

Jesper Hauge nævner, at trænerudvalget har besluttet sig for atter at afholde VBBK opstartsweekend. Planen er, at det bliver en tradition hvert år den første weekend i september. Jesper nævnte yderligere, at vi er på rigtig god fod med de andre brugerforeninger i Søndersøhallen.

Michael Andersen nævner, at vi har fået godt fodfæste basketpolitisk i DBBF. Vi er hvert år med på Rigsdagen med vores tre stemmer, som vi bruger aktivt. I år er Rigsdagen skubbet til august grundet corona. Vi har også fået etableret et rigtig godt samarbejde med Furesø Kommune, f.eks. i forbindelse med renovering af Søndersøhallen. Slutteligt blev der i Basketligaen stemt for at nedlægge Pro A og Pro B, og så kommer der højst sandsynligt krav om streamingmulighed i Søndersøhallen samt krav om deltagelse i statistikkursus for dem, der sidder ved statistik ved ligakampe.

Til sidst blev der trukket lod imellem alle Klub1000-medlemmer om årets præmier.

Tim Hansen sluttede af med at takke alle fremmødte for god ro og orden.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.40