Generalforsamling

BERETNING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, AFHOLDT DEN 25. APRIL 2018

Referat af ordinære generalforsamling

            Afholdt den 25. april 2018

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

ad 1: Valg af dirigent

 1. Tim, der bekræftede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne.
   

ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år – godkendt

 1. Mikkel fremhævede bl.a. den nye hal, hvor der er afsat et beløb til udsmykning, en medlemsnedgang denne sæson, bestyrelsens arbejde med den nye organisation, en hyldest til klubbens fantastiske lørdagsarrangementer, samt at alle hold har en forældrerepræsentant eller holdleder vist for først gang nogensinde. Og meget andet godt.
   

ad 3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – godkendt

 1. Steen gennemgik årsrapporten for 2017. Se evt. bilag fra Steen Sommer.
   

ad 4: Fastsættelse af kontingent – godkendt

 1. Følgende ændringer blev vedtaget
  1. Passivt medlemskab reduceres til 400 kr. pr. sæson
  2. Eliten stiger til 1.000 kr. pr. sæson
  3. U2+U4 stiger 20 kr. pr. sæson
  4. U11-U19 stiger som følger, eftersom fysisk træning bliver en del af kontingentet (med det forbehold, at det fysiske træningskoncept kommer på plads) – det er vigtigt, at vi passer på vores spillere:
   1. U11 225 kr. pr. sæson
   2. U13 450 kr. pr. sæson
   3. U15-U19 525 kr. pr. sæson
  5. Resterende hold stiger med 40 kr. pr. sæson
    

ad 5: Behandling af indkomne forslag – ingen

 Ekstra indlæg

 1. Rasmus fra bestyrelsen fortalte om oplægget til VBBK’s nye organisation, som er baseret på transparens, en tydelig struktur, en vis grad back to basics samt veldefinerede arbejdsområder og roller. Der var plads til at stille spørgsmål til bestyrelsen.

 

ad 6: Valg af formand

Mikkel er først på valg i 2019.


ad 7: Valg af kasserer

 1. Steen var på valg og ønskede at træde tilbage efter 15 år som kasserer. Michael Andersen blev valgt ind i hans sted for en 2-årig periode. Steen blev takket for sin store indsats, men vil stadig hjælpe til bag kulissen, hvilket vi er glade og taknemmelige for.
   

ad 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

 1. Næstformand og menigt medlem Merete Nørby er først på valg i 2019.
 2. Menigt medlem Søren Halbye var på valg og blev genvalgt for en 2-årig periode.
 3. Menigt medlem Rasmus Thomsen er først på valg i 2019.
 4. Reno Månsson ønskede at træde ind i bestyrelsen. Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ifm. bestyrelsesmødet 5. juni, hvor der vil blive stemt om at ændre vedtægterne, så antallet af suppleanter øges til 2 personer. I dette tilfælde træder Reno ind som 2. suppleant for en 1-årig periode.
   

ad 9: Valg af suppleant

 1. Suppleant Line Brodie var på valg og blev genvalgt for en 1-årig periode.
   

ad 10: Valg af revisorer og revisorsuppleant

 1. Revisor Tim var på valg og blev genvalgt for en 2-årig periode.
 2. Revisor Christian Stender Simonsen er først på valg i 2019.
 3. Revisorsuppleant Leif Knudsen var på valg og blev genvalgt for en 1-årig periode.
 4.  

ad 11: Valg til eventuelle udvalg – ikke aktuelt

ad 12: Eventuelt

 1. Katrine Piper ønsker en mere synlig bestyrelse. Hun foreslog en præsentation af de individuelle bestyrelsesmedlemmer på sociale medier, som man tidligere har gjort med eliteholdene. Derudover håber bestyrelsen, at der med den nye organisation kommer bedre struktur på klubbens kommunikation, der også vil gøre det nemmere med øget synlighed.
 2. Jørgen de Line spurgte ind til strategi og mål. Bestyrelsen planlægger en tur med nøglepersonerne i den nye organisation i starten af næste sæson, hvor der sparres om tanker for næste sæson og i fællesskab lægges mål for VBBK.
 3. Reno Månsson spurgte ind til, hvad den nye organisation svarer på. Den vigtigste årsag er, at maskineriet ikke kører optimalt. Der bruges alt for meget tid på brandslukning ift. drift, hvilket stjæler tid fra bestyrelsesarbejdet og skaber frustration blandt flere i VBBK. Ansvarsområder og rollefordeling skal spredes ud på flere, og der skal være transparens og klare rammer, som klubben kan fungere og have det sjovt indenfor. Det skal bemærkes, at arbejdet med den nye organisation tager tid, og at alt først falder på plads over en længere periode. Og vi lykkes kun med alles hjælp og opbakning – bestyrelsen, trænere, forældre og andre ressourcepersoner.

Referat af ekstraordinær generalforsamling

7 deltagere. 5/6-18 kl. 17:30-17:45

Referent: Tim Hansen

Referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt den 5. juni 2018 kl. 1730 i Søndersøhallen, mødelokale 1!

Tilstede var klubbens bestyrelse (excl. Søren Halbye) og suppleanter samt dirigent!

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Forslag om vedtægtsændringer til beslutning

3. Eventuelt

-ad pkt. 1: Tim Hansen blev valgt til dirigent

-ad pkt. 2:

Følgende vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget:

 1. i §11: Her ændres ”Til bestyrelsen vælges 1 suppleant” til ”Til bestyrelsen vælges højst 2 suppleanter”
 2. i §8 stk. 9: ændres ”1 suppleant” til ”højst 2 suppleanter”, hvis §11 ændringen vedtages!
 3. i §3: her fjernes Københavns Basketball Forbund, som ikke eksisterer mere!
 4. i §17: Her tilføjes et ”S” i paragraffens over skrift, så der kommer til at stå ”KLUBBENS” i stedet for ”KLUBBEN”
 5. i §5: her ændres ”Kontingent opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer” og ”Kontingent opkræves halvårsvis forud for passive medlemmer” til ”Retningslinjer for kontingentopkrævningen fastlægges af Bestyrelsen og meddeles via hjemmesiden” 

i §6: her ændres ”Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den kommende halvårsperiode” til ”Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer senest 14 dage før den næste opkrævning”. 
Som konsekvens af ændringen i vedtægternes §11 er Reno Månsson valgt som suppleant til bestyrelsen!
 -ad pkt. 3: Der var ingen bemærkninger under dette punkt.
 
 
Dirigentens godkendelse: