Generalforsamling

BERETNING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING, AFHOLDT DEN 20.04 2022

Referat af VBBK’s ordinære generalforsamling 20-04-2022 kl. 18.00 i Søndersøhallen

 

Tilstede: Merete Nørby (formand), Rasmus Thomsen (næstformand), Michael Andersen (kasserer), Line Brodie (menigt medlem), Jesper Johansen (menigt medlem), Reno Månsson (suppleant), klubkonsulent Tim Hansen samt andre interesserede (i alt 17 deltagere)

 

Afbud fra bestyrelsen: Ingen

 

Dagsorden i henhold til VBBK’s vedtægter

 

 • 1.Valg af dirigent
 • 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse – behørigt revideret og godkendt
 • 4.Fastsættelse af kontingent – vedtaget
 • 5.Behandling af indkomne forslag – ingen modtaget
 • 6.Valg af formand
 • 7.Valg af kasserer
 • 8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • 9.Valg af suppleant
 • 10.Valg af revisorer og revisorsuppleant
 • 11.Valg til eventuelle udvalg – ikke aktuelt
 • 12.Eventuelt

Kort velkommen ved formand Merete Nørby og valg af Tim Hansen som dirigent, der bekræftede, at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

Merete Nørby fremlagde formandens beretning for sæsonen, der gik, med vægt på:

 • Vi er tilbage igen efter en alt for lang corona-nedlukning og glædes over en stor medlemsfremgang, både blandt de yngre og de ældre årgange. Vi har måtte undvære flere arrangementer i sæsonens løb, men da vi kunne komme i gang igen, afholdt vi bl.a. fastelavn med over 100 deltagende børn. Sportsligt går det godt, bl.a. har vores U13-piger været til Scania Cup, de uofficielle nordiske mesterskaber for klubhold, vores 2. Divisions-herrer står til oprykning til 1. Division, og vores Basketligaherrer, Værløse Blue Hawks, er i Playoff B-finalen. Vi takker alle – frivillige og andre, både i og omkring klubben – for deres indsatser i løbet af sæsonen; ingen navne nævnt, ingen glemt. Der skal dog lyde en stor cadeau til vores dygtige trænerudvalg, der gør en kæmpe indsats. Uden dem, ingen klub. Rasmus Thomsen tilføjede, at det er fantastisk at have en klub, der – i modsætning til mange andre klubber – formår at have både et Ligahold og en stor bredde- og talentafdeling.

 

Kasserer Michael Andersen fremlagde VBBK’s regnskab for kalenderåret 2021. Et budgetteret stort underskud er blevet til et overskud på lidt over 60.000 kr., primært grundet corona-tilskud. Derudover har vi haft stor fokus på kontingentopkrævning, hvilket har gjort en forskel – vi har nu over 400 betalende medlemmer. Bemærk, at der kigges ind i en sæson, når der budgetteres, men at regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Der blev talt budget og informeret om klubbens deltidsansættelse af Jesper Hauge i en koordinerende rolle for at styrke VBBK’s organisation, hvor vi i den grad mangler tovholdere. De konkrete opgaver og ansvar, der ligger i rollen, vil blive meldt ud i løbet af den kommende tid. Det samme vil bestyrelsens ansvarsområder, eftersom der er behov for en forventningsafstemning ift. bestyrelsens opgaver generelt. Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet for næste sæson stiger med 2 x 100 kr. pr. medlem. Det er en investering i at booste klubben, vores indsatser og drift. Denne stigning vs en procentstigning blev diskuteret. Der var ingen kontingentstigning indeværende sæson, derudover ligger vi generelt under kontingentsatsen i andre klubber/sportsgrene. Det blev luftet, om der skal ydes rabat til udeboende studerende. DBBF har indført en medlemsafgift for alle medlemmer i de danske basketballklubber, som vil blive opkrævet via kontingentet. VBBK har i år 50-års jubilæum, hvor der afsættes et mindre beløb til fejringen. Dato meldes ud inden for den nærmeste fremtid. CPH Invitational er en af klubbens større indtægter, og der udsendes information om klubbens opgaver snarest. VBBK har en stor egenkapital, som er nødvendig og planlagt ift. fremtiden, f.eks. med tanke på et elitedamehold på sigt.

 

 

Merete Nørby er ikke på valg.

 

Michael Andersen er på valg og genopstiller. Genvalgt.

 

Menige medlem Jesper Johansen er på valg og genopstiller ikke. Mari Brandl blev valgt.

 

Menige medlem og næstformand Rasmus Thomsen er ikke på valg, men tager 1 års orlov fra bestyrelsesarbejdet. Nyvalgte suppleant Mehmet Anik indtræder midlertidigt i rollen.

 

Menige medlem Line Brodie er ikke på valg.

 

Ifølge vedtægterne vælges der til VBBK’s bestyrelse højst 2 suppleanter. Suppleant Reno Månsson er på valg og genopstiller ikke. Mehmet Anik blev valgt ind som 1. suppleant og indtræder midlertidigt i Rasmus Thomsens rolle som menigt medlem. Katrine Storm Piper blev valgt ind som 2. suppleant.

 

Revisor Christian Stender Simonsen er ikke på valg. Revisor Tim Hansen er på valg og genopstiller. Genvalgt. Revisorsuppleant Kim Mikkelsen er på valg og genopstiller. Genvalgt.

 

 

Johnnie Dress Larsen kom med forslag ift. 1) udsendelse af regnskab inden næste års generalforsamling, 2) evt. ændring af vedtægterne, så man kan stemme via fuldmagt samt 3) ønsket om en plan for den strategi for pigesiden i VBBK, der blev lagt for nogle år siden.

 

Jakob Østerbye foreslog, at der bliver kigget ind i at tiltrække en bredere repræsentation af VBBK’s medlemmer i bestyrelsen, ved generalforsamlinger, m.v., specifikt ift. at tiltrække den yngre generation.

 

Michael Andersen fremlagde DBBF’s udkast til en ny politisk struktur, der er til afstemning på Rigsdagen 11. juni 2022.

 

Kristian Norsgaard ønsker flere kommercielle tiltag på programmet, f.eks. rekruttering af flere medlemmer igennem skoletilbud.

 

Tim Hansen sluttede af med at give ordet til formanden, hvorefter kassereren sagde tak til de afgående medlemmer, Jesper Johansen, Rasmus Thomsen og Reno Månsson.

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.20